Kamis, 12 Juni 2014

Membuat Kutipan

Main Body Karangan Ilmiah

BAB I : PENDAHULUAN
Pendahuluan ialah bab yang pertama dari suatu karya ilmiah / karangan ilmiah yang merupakan pengantar pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang teliti. Pendahuluan merupakan penjelaskan pemikiran  penulis Untuk apa dan mengapa penelitian itu dilakukan. (Dewi,  Ati Tasmiati. (2013). Bagian Pendahuluan, Pembahasan, Penutup Dan Perbedaan KTI &KTSI.[Online]. Tersedia: http://atitasmiatidewi.blogspot.com/2013/02/bagian-pendahuluan-pembahasan-penutup.html [11 Juni 2014])

BAB II : KAJIAN PUSTAKA / LANDASAN TEORI
Dimaknai berupa ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan (literature) yang ada kaitannya tema yang akan diangkat dalam penelitian. (Astuti, Afrina. (2013). kajian pustaka _ penelitian pendidikan.[Online].Tersedia: http://www.slideshare.net/agehahabang/kajian-pustaka-penelitian-pendidikan [12 Juni 2014])
Kajian pustaka (tinjauan literatur) menurut Creswell, John W. (2005:89) adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian. Dalam penelitian pendidikan, peneliti biasanya mementingkan kajian pustaka yang diambil dari  artikel pada junal. Namun demikian, peneliti juga membutuhkan informasi lain yang diambil dari makalah konferensi, buku, dan dokumen pemerintah.

Kamis, 05 Juni 2014

Membuat Laporan Buku


Laporan Buku
Judul Buku  : Mahir dalam 7 hari Adobe Dreamweaver CS6 dengan Pemograman PHP & MySQL
Penerbit          : C.V ANDI OFFSET (Penerbit ANDI)
Sistematika     :

1.      PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
Adobe Dreamweaver, dulunya dikenali sebagai Macromedia Dreamweaver ialah atur cara penyunting HTML yang diperkembangkan oleh Macromedia (kini diambil alih oleh Adobe). Ia merupakan sistem penyuntingan yang menggabungkan daya pengeluaran WYSIWYG (What You See Is What You Get) dengan kuasa pengawalan kode HTML. Penggabungan ini adalah unik pada keakhiran 1990-an dan menyebabkan penggunaannya secara meluas. Ia sekarang terdapat dalam versi Macintosh serta Windows, dan memegang lebih kurang 80 peratus daripada pasaran atur cara penyunting HTML yang profesional. Versi yang terkini adalah "Dreamweaver CS6". Dreamweaver telah menerima beberapa anugerah, termasuknya "Persembahan Terbaik di Dunia Internet" ("Best Show at the Internet World"), pemeringkatan lima-tikus yang berprestij daripada DuniaMac (MacWorld), serta "Atur Cara Web Tahunan Yang Terbaik" daripada "Majalah PC" (PC Magazine).